حرم با صفا ...

حرم با صفا ...

... ولادت امام رضا (ع) روز مبارکیه ... هنوزم هر وقت قسمتم میشه و میرم تو حرمش خودمو مثل همون روزا کوچیک می بینم ... حرم باصفاش روهم همونجوری بزرگ ... کرم و بزرگواریش هم بیدریغ ...

/ 3 نظر / 6 بازدید
سارا

در بيکران زندگی دو چيز افسونم ميکند . آبی آسمان را که ميبينم و ميدانم که نيست و خدا را که نمی بينم و ميدانم که هست . میلاد مبارک

دلوار

... گنبد ... کبوتر ... حرم ...

رضا

دوست دارم نگات کنم تو هم منو صدا کني رضا رضا