مرکب ...

... اونقدرها هم که میگن نباید جدی گرفتش ... هنوز به کوپه های واگن  آخری نرسیده بود که بهش گفتند آماده پیاده شدن باش ... پیاده شدن از مرکبی خوش خط و خال که تازه بهش عادت کرده بود خیلی سخت بود ...

/ 0 نظر / 14 بازدید