اسماعیل ...

هوای این روزها و شب هام اینهو عصر جمعه است ... دلگیر و غمگین و سنگین ... آهسته و بی صدا بغض ام رو قورت می دم ... صورتم رو نم دار می کنم ... غلطان و شناورغرق در دود مه آلود توتون پیپ ام تا که سبک بشم ...

نام "اسمعیل" یادآور "ذبح" و "درد" و "آه" و "فراق" است و بس ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
حدیثه

هوای این روزهای ماهم اما چیزی که ارومم کنه پیدا نمیشه ... درست حال و هوای غروب جمعه دلگیری شده وصف خاطرات لحظه به لحظه ما